ขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะของเครื่องชั่ง

ขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์

 1. การเลือกตุ้มน้ำหนกัมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบเครื่องชั่ง

Capacity

ความละเอียด

1 mg

4 ตำแหน่ง

1 mg

3 ตำแหน่ง

10 mg

2 ตำแหน่ง

100 mg

1 ตำแหน่ง

Up to 50 g

E2

F2

M2

M3

Up to 100 g

E2

F1

M1

M3

Up to 500 g

-

E2

F2

M2

Up to 1 kg

-

E2

F1

M1

Up to 5kg

-

-

E2

F2

Up to 20kg

-

-

E2

F1

 1. ตรวจพินิจตุ้มน้ำหนักมาตรฐานก่อนนำออกไปสอบเทียบ
 2. นำตุ้มน้ำหนักมาตรฐานไปวางใกล้ ๆ เครื่องชั่ง
 3. ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
 4. ตรวจสอบลักษณะทั่วไปของเครื่องชั่ง
 5. ก่อนการสอบเทียบต้องอุ่นเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 30 นาที
 6. Preload การทำงานของเครื่องชั่ง
 7. ปรับตั้งเครื่องชั่งก่อนการสอบเทียบตามวิธีที่ระบุในคู่มือ

-         External Calibration คือ การปรับตั้งเครื่องชั่งโดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ซึ่งอยู่ภายนอกเครื่องชั่ง

-         Internal Calibration คือ การปรับตั้งเครื่องชั่งโดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ซึ่งอยู่ภายในเครื่องชั่ง

 1. ตรวจสอบความทวนซ้ำได้ของเครื่องชั่งที่ 90% ของค่า MAX
 2. ตรวจสอบความผิดพลาดเนื่องจากการวางน้ำหนักไม่ตรงกลางจานใช้ตุ้มน้ำหนักที่มีขนาดอยู่ระหว่าง 1/4 ถึง 1/3 ของน้ำหนักสูงสุด
 3. ตรวจสอบการทดค่าน้ำหนัก (Effect of Tare)
 4. ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของค่าชี้บอกที่อ่านได้ ตรวจสอบความถูกต้องของ เครื่องชั่งเป็นช่วง ๆ ไม่น้อยกว่า 10 ช่วงเท่า ๆ กัน
 5. การคำนวณผลการสอบเทียบ

-         การตรวจสอบความทวนซ้ำได้ของเครื่องชั่ง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

-         การตรวจสอบความผิดพลาดเนื่องจากการวางน้ำหนักไม่ตรงกลางจาน

-         การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของค่าชี้บอกที่อ่านได้

-         การคำนวณค่าความไม่แน่นอน

 

คุณลักษณะของเครื่องชั่ง

 1. Readability คือ ค่าความละเอียดของเครื่องชั่ง (Resolution)
 2. Weighing Capacity คือ น้ำหนักที่มากที่สุดที่เครื่องชั่งสามารถชั่งได้ (Max. Capacity)
 3. Repeatability คือ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่มากที่สุดกับน้อยสุดของการทำซ้ำ (6 ครั้งเป็นอย่างน้อย)
 4. Reproducibility คือ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการชั่งซ้ำอย่างอย่างน้อย 10 ครั้ง
 5. Linearity คือ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งกับน้ำหนักจริงที่วางอยู่บนเครื่องชั่ง
 6. Sensitivity drift คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่อ่านได้จากเครื่องชั่ง เมื่ออุณหภูมิของเครื่องชั่งเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิที่ปรับตั้งเครื่องชั่ง
 7. Tare Range คือ ช่วงน้ำหนักที่เราสามารถปรับค่าให้เครื่องชั่งอ่านค่าเป็น 0 (ศูนย์) ได้
 8. Response Time คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดงผลการชั่งของเครื่องชั่ง หลังจากวางของที่ต้องการชั่งบนจานชั่งแล้ว
 9. Allowable Operating Temperature คือ ช่วงอุณหภูมิที่เครื่องชั่งสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนดคุณลักษณะ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : นายสมบูรณ์ มั่นความดี สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

Visitors: 217,874